အလွတ်ပြောဆို၊ဆွေးနွ...
 
Share:
Notifications
Clear all

အလွတ်ပြောဆို၊ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် မိတ်ဆက်ခြင်း

ဤခေါင်းစဥ်အောက်မှာ မိမိကိုယ်မိမိ မိတ်ဆက်ခြင်းအပါအဝင်၊ သီးခြားခေါင်းစဥ်ဖြင့် စုစည်းထားခြင်း မရှိသည့် အကြောင်းကိစ္စများနှင့် အခြားအကြောင်းအရာများကို အလွတ်သဘော ရေးသားတင်ပြ ဆွေးနွေးရန် ဖြစ်ပါသည်။

Author Name

Use only English letters in the name.

Author Email

Your email address will not be published.

Topic Title *

(မြန်မာစာဖြင့် ရေးသားလျှင် ယူနီကုဒ်ကို အသုံးပြုပါ)

Maximum allowed file size is 5MB

Preview 0 Revisions Saved

No topics were found here